Noorteinfo

Teeviit on riiklik noorteinfo leht. Teeviit pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab tema iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Pakutakse vahetut infot hariduse, õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ning ühiskonna alaste teemade osas.


Teeviit tuleviku prodkastides on iga saate teemaks üks noortele oluline teema.Avatud noortekeskuste ühendus

Eesti Noorsootöö Keskus on noortepoliitika, sh noorsootöö arenduskeskus. Tegevuse eesmärk on noortepoliitika ja noorsootöö rakendamise tõhustamine, viisil, et noorsootöö toetaks maksimaalselt noorte loovuse arendamist, tõrjutuse ennetamist ning osalust otsustamises.


Pildiotsingu rajaleidja tulemus
Innove rajaleidja võrgustik