Noorteinfo

Teeviit on riiklik noorteinfo leht. Teeviit pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab tema iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Pakutakse vahetut infot hariduse, õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ning ühiskonna alaste teemade osas.


Teeviit tuleviku prodkastides on iga saate teemaks üks noortele oluline teema.


MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.


Eesti Noorsootöö Keskus on noortepoliitika, sh noorsootöö arenduskeskus. Tegevuse eesmärk on noortepoliitika ja noorsootöö rakendamise tõhustamine, viisil, et noorsootöö toetaks maksimaalselt noorte loovuse arendamist, tõrjutuse ennetamist ning osalust otsustamises.


Haridus- ja Noorteamet loodi 2020. aastal SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.