Tähelepanu, valmis olla, digikunst!

Tähelepanu, valmis olla, digikunst!

Käesoleva projekti raames töötatakse välja uus kaasaegne ja mitmekesine digikunsti huviring ning selle ainekava Elva Huviala- ja Koolituskeskuses koostöös Tartu Kunstikooli ja Kroonid Konsult OÜga. Digikunsti huviringis lõimitakse kunst ja loovus infotehnoloogiliste lahendustega.

Välja töötatava ainekava eesmärk on pakkuda uut tegevust Elvas ja selle piirkonna noortele, pakkuda arvuti- ja kunstihuvilistele noortele võimalust sisustada vaba aega eesmärgipäraselt, tutvustada tänapäevaseid arvutiga kujundamise võimalusi ja sellega seotud ameteid, toetada noorte digipädevuse ja tehnoloogiaalaste teadmiste arengut ning arendada loovust ja loomingulisust läbi praktiliste kunstiülesannete.

Digikunsti huviringi ainekava töötatakse koostöös välja selliselt, et formaalhariduses (näiteks Tartu Kunstikoolis) saaks arvesse võtta mitteformaalhariduses omandatut. Samuti töötatakse välja süsteem, mis annab õppurile võimaluse osaleda huviringis võrgupõhiselt (e-õppe süsteemi loomine, esialgu vanemas vanuseastmes).

Huviring on samuti praktilise suunitlusega ja kaasavast noorsootööst lähtuv – praktilised ülesanded seotakse kogukonnas või koolis reaalselt vaja olevate kujundustega (nt plakatid raamatukogu, noortekeskuste või lasteaedade üritustele), mida õpilased ise saavad luua.


Projektid