Huviringid

AnimatsiooniringBeebikoolDigikunstiringEelkool (Lastering AB)KandleõpetusKitarriõpetusKlaveriõpetus Suzuki meetodilKokandusringKunstiringLaste ja noorte keraamikaringLaulustuudioLastering ABNäiteringLoovus- ja fotoringRN StuudioTäiskasvanute keraamikaringTeadus/tehnikaringTrummiring

Animatsiooniring

Animatsiooniringis saab õpilane ühendada enda huvi kunsti, animatsiooni ja tehniliste vahendite (kaamera, arvuti jms) vastu. Ring keskendub suures osas klassikalisele stopp-kaader animatsioonile (kaader kaadri haaval pildistatud animatsioon), mis annab võimaluse teha ise multikaid mõtte- ja käteosavuse abil.

Eesmärk: arendada nii loovust ja kunstilisi oskusi (meisterdamine, joonistamine jne) kui ka kaamera, arvuti ja diktofoni jt vahendite kasutamise oskust. Loomulikult arendab ring ka keskendumisvõimet ja tööle pühendumist, sest multika tegemisel on sellised oskused väga vajalikud. Ringis antakse õpilasele võimalus proovida võimalikult suurel hulgal erinevaid animatsiooni loomise võimalusi.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast. Rühma suurus kuni 6 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis.  Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tegeleme erinevate stopp-kaader animatsioonitehnikatega: lame- ja ümarnuku animatsioon, plastiliinianimatsioon, joonisfilm, legoanimatsioon, inimese ja objektide animeerimine jne. Ülevaatlikult proovime ka arvutianimatsioonide loomist. Õpe toimub läbi erinevate tehnikate katsetamise lühemate ja pikemate projektidena kas iseseisvalt või grupitööna.

Animatsiooniring Elva

Sul on küsimusi animatsiooniringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Meeta Eliise Veigel

Beebikool

Eesmärk: lapse vaimse, emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine läbi muusika, liikumise ja käelise tegevuse.

Sihtrühm: beebid vanuses 3 kuud kuni 2 aastat, rühma suurus kuni 10 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse saalis. Kuna lapsed on erinevas vanuses, viiakse tegevused läbi eakohaselt. Beebikooli tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades. Sobiv vanuserühm vali tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tunnis kuulame muusikat, tantsime, liigume muusika saatel. Teeme harjutusi võimlemispallil. Vanuses 1+ lastega arendame käelist tegevust, laseme lastel proovida erinevaid vahendeid (näpuvärve, voolimismasse, liiva, savi jms). Laps saab sõbraks ka pliiatsite ja pintsliga. Teeme erinevaid harjutusi peenmotoorika arendamiseks. Lapsed õpivad olema kollektiivis ja kohanema teistega, mis toetab sotsiaalset arengut. Lapsevanemad saavad juurde oskusi lapse igakülgseks arendamiseks, kuna kõikidesse tegevustesse on kaasatud ka lapsevanemad. Koos peredega tähistame isadepäeva, jõule ja kindlasti ka emadepäeva. Aeg-ajalt teeme laste töödest ka näitusi.

Sul on küsimusi beebikooli kohta? Võta ühendust juhendajaga  Irina Radionova


Digikunstiring

Digikunst on laialdaste võimalustega kunsti loomise viis. Digikunstis saab noor väljendada oma loovust ning õppida samal ajal paremini tundma pilditöötlus- ja joonistusprogramme. Kui noorel on loovust ja kunstihuvi ning ta on huvitatud arvutitest, saab ta digikunstiringis arendada oma fantaasia, kunsti- ja arvutioskuseid.

Eesmärk: arendada loovust ja arvutioskusi läbi lõbusate ülesannete.

Sihtrühm: lastele alates 9. eluaastast. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub kaks korda nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Õpime tundma arvutigraafika liike, programmides esinevaid mõisteid ja nimetusi nii eesti kui ka inglise keeles. Õpime arvutiga töötamisel käituma tervist säästvalt.

Sul on küsimusi digikunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Johanna Mägi

Eelkool (Lastering AB)

Eesmärk: lapse mõtlemise, tähelepanu, vaatlus- ja kuulamisoskuse arendamine; ettevalmistus kooliks.

Sihtrühm:
lapsed vanuses: 5-7 aastat

Eelkool kodustele lastele. Kohtade olemasolul ka lasteaialastele. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklass.
Eelkool kohtub 1 kord nädalas.
I RÜHM    ESMASPÄEVAL kell 13.15- 15.45 / 6- 7 aastased
II RÜHM   KOLMAPÄEVAL kell 9.00- 11.30 / 5- 7 aastased
III RÜHM  REEDEL kell 9.00- 11.30 / 6- 7 aastased

Rühmi juhendab Ave Kalmus

Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Eesti keele, matemaatika, kodu- ja looduslooga; muusikaõpetuse ja erinevate käeliste tegevustega kombineeritud üldõpetuse alustel

Sul on küsimusi Lastering AB kohta? Võta ühendust juhendajaga Ave Kalmus.

Kandleõpetus

Eesmärk: propageerida laste ja täiskasvanute seas üht vanimat eesti rahvapilli: 6- ja 7-keelset D-duuris või G-duuris väikekannelt. Pakkuda muusikalisi elamusi neile, kes lisaks laulmisele on väga huvitatud rahvamuusikast ja soovivad tegeleda pillimänguga, õppida väikekannelt, viiskannelt ja võimalusel teisi eesti rahvapille mängima.

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast ja täiskasvanud. Kandleõppesse astumisel eeldame, et ringi valitud õpilane või täiskasvanu tegeleb kandleõppega õppeaasta lõpuni. Kandleringis osalejad esinevad erinevatel üritustel, kontsertidel ning suvel soovi korral pillilaagrites. Kandleõppest huvitatud laps või täiskasvanu on motiveeritud tegelema rahvamuusikaga, tal on huvi kandlemängu vastu ja eeldusi lauluoskuse, musikaalsuse ja rütmitunnetuse arendamiseks.

Kus ja millal? Kandleringi tunnid toimuvad kokkuleppel kas Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoones muusikaklassis nr 408 või Elva Huviala- ja Koolituskeskuses Pikk tn 8 lauluklassis II korrusel. Info tundide toimumise kohta saab kandleringi juhendajalt.

Millega tegeleme? Tutvume väikekandle ehituse ja ajalooga, omandame väikekandlel katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnikas mängutehnika ning lihtsamate võtetega laulude saatmise. Õppeaasta lõpuks omandame mängutehniliselt keerukamate kandlelugude mängimise. Lisaks väikekandlele õpime mängima viisikandleid. Kandlering toetab samuti omaloominguga tegelemist.

14.01.2020 Kontsert Kandleviiside lummuses

1.okt.2018  Rahvusvahelisel Muusikpäeval toimunud kandlekontserti video

Sul on küsimusi kandleõpetuse kohta? Võta ühendust juhendajaga  Ehtel Kuldvere-Vent

Kitarriõpetus

Eesmärk: omandada kitarril musitseerimiseks vajalikud tehnilised ja muusikalised oskused.

Sihtrühm: alates 9. eluaastast.

Kus ja millal? Kitarriring toimub Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Kitarriringis keskendume rütmika, muusikalise kuulmise, muusikalise mälu, kujutlus- ja improvisatsioonivõime ning kitarri üldise tunnetamise arendamisele. Kitarriringis ei toetuta üksnes ühele
žanrile, vaid muusikalisele mitmekülgsusele. Huviringi õpilased saavad teadma ning õpivad rakendama varieeruvate stiilide omapärasid ning tehnikaid. Kitarriõpe toimub õpilase võimetest ja huvidest lähtuvalt. Lisaks kohustuslikele ja vahel ka mõnevõrra keerulistele harjutustele saab iga õpilane lugude ja stiilide valikul kaasa rääkida. Ringi õpilased osalevad aktiivselt linnaüritustel.

Sul on küsimusi kitarriringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Kristjan Luik

Klaveriõpetus Suzuki meetodil

Eesmärk: laste musikaalsuse, klaverimängu oskuse ja isiksuse arendamine. Ringi motoks on talendi kasvatamine emakeele meetodil. Lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed suudavad pilli mängida.

Sihtrühm: alustamisel on lapse vanus soovituslikult 3-6 eluaastat. Laps osaleb tundides koos lapsevanemaga.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Tunnid toimuvad kokkuleppel. Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas, lisandub vähemalt üks grupitund kuus.

Millega tegeleme? Äratame huvi muusika ja pillimängu vastu. Arendame klaverimängu oskuseid nii solistina kui ka koos teistega. Kasvatame väärikat ja teistega arvestavat isiksust. Kujundame eesmärgipäraseid ja distsiplineeritud harjutamisoskusi. Võimaldame musitseerimisrõõmu ja arendame esinemisjulgust. Korraldame ka kontserte.

Lähtudes põhimõttest, et iga laps on võimeline pillimängu õppima, võetakse lapsed vastu katseteta. Lapse õpingute alustamise eelduseks on, et lapsevanem on eelnevalt läbinud sissejuhatava kursuse (8 tundi), kus tutvustatakse Suzuki meetodi põhimõtteid ja filosoofiat ning omandatakse esimesed mänguvõtted ja palad. Enne õppima asumist kuulavad lapsed palasid CD-lt ning osalevad koos lapsevanemaga vaatlejatena teiste laste tundides.

Sul on küsimusi klaveriõpetuse kohta Suzuki meetodil? Võta ühendust juhendajaga  Tuuli Vaher

Kokandusring

Eesmärk: õpetada lastele omavahelist koostööd ja tervislike toiduvalikute tegemist. Igas tunnis valmib väike või suurem roog, mis hiljem üheskoos ära süüakse. Ringis tehakse läbi kõik söögivalmistamise protsessid alates retsepti lugemisest ja lõpetades nõudepesu ja köögi koristamisega.

Sihtrühm: lapsed vanuses 7-16 eluaastat. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse köögis. Ring toimub üks kord nädalas. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Põhirõhk on loomulikult kokkamisel – teeme maitsvaid toite ja degusteerime neid. Ringis õpib laps käitumiskultuuri aluseid, kuidas kodus ja väljaspool viisakalt erinevates olukordades toime tulla. Saab teadmisi lauakommetest, toiduvalmistamisest, kodukorrastamisest, rahvatraditsioonidest. Õpib rahvakalendri tähtpäevadega seotud tavasid, toite ja keskkonna tarkusi. Ringi tegevusse kaasame aeg-ajalt ka vanemaid, vanavanemaid ja külalisi.

Sul on küsimusi kokandusringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Irina Radionova

Kunstiring

Kunstiringis saab õpilane sõbraks erinevate kunstitehnikatega ning arendab läbi loomingu visuaalset eneseväljendusoskust.

Eesmärk: lapse loomingulise mõtlemise ja käteosavuse arendamine. Eelkõige on tähtis lapse loovuse ja loomevabaduse julgustamine. Eesmärgiks on suunata vaatlema ja kujutama enda ümbrust, loodust, elusolendeid, esemeid jms, kui ka arendada samal ajal lapse fantaasiat ja värvimeelt.

Sihtrühm: lastele alates 6. eluaastast. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis.  Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Tundides keskendume kõige enam maalimisele ja joonistamisele, kuid maalida annab ju erinevatele materjalidele – kangale, siidile, klaasile jne. Vahelduse mõttes tegeleme loomulikult meisterdamise, voolimise, erinevate graafikatehnikate ja muu põnevaga.

Sul on küsimusi kunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Meeta Eliise Veigel

Galerii

<strong>Linoollõiked</strong> Linoollõiked <strong>Vildist tegelased</strong> Vildist tegelased <strong>Kuivnõel</strong> Kuivnõel

Laste ja noorte keraamikaring

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Samuti on saviga tegelemine teraapiline. Erinevaid tehnikaid omandades valmivad isikupärased vormid, mis kõrgkuumusahjus valmis küpsetatakse. Võimalusi on palju ning kindlasti peituvad kõige põnevamad ideed Sinus eneses. Anname neile vormi!

Eesmärk:  savist esemete erinevates tehnikates vormimise ja kujundamise oskuste omandamine. Viimistluse olulisuse tunnetamine. Ringi moto: Mul on savi!

Sihtrühm: kooliealised keraamikahuvilised.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Tunnid toimuvad erinevates rühmades. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Omandame erinevad viisid savieseme vormimiseks ja loovaks isikupäraseks kujundamiseks. Võimalusi osavuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks on palju!

Sul on küsimusi laste ja noorte keraamikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Mare Tani

Laulustuudio

Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised lapsed ja noored, kes omavad eeldusi soolo- ja ansamblilauluks.

Eesmärk: õpilase vokaaltehnilise osavuse arendamine ning erinevate laulmis- ja hingamistehnikate tundma õppimine ja praktiseerimine. Diktsiooni, improviseerimis- ja fraseerimisoskuse arendamine läbi erinevate muusikastiilide õpilase individuaalsete võimete kohaselt. Muusikalise maitse ja silmaringi avardamine läbi mitmekesise repertuaari. Õpilase eneseanalüüsioskuse välja töötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.

Sihtrühm: soololaulust huvitatud lapsed ja noored.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame häält spetsiaalsete hääleharjutustega. Leiame üles hääle erinevad kõlad ja kasutame neid. Repertuaari valik toimub vastavalt õpilase soovidele, võimetele ja eale. Õpime tajuma interpretatsiooni võimalusi: fraseering, intonatsioon, dünaamika, rütmika, teksti analüüs jne. Õpime tundma mitmehäälse laulmise ja taustvokaali esitamise põhimõtteid. Kujundame isikupärase repertuaari ja stiili. Töötame live-mikrofoni käsitlemisega ning mugava lavalise oleku saavutamisega. Koostöös õpetajaga saavad õpilased oma lemmiklugusid  salvestada.

Laulustuudio õpilased on võtnud väga edukalt osa nii maakondlikest, vabariiklikest kui ka rahvusvahelistest lauluvõistlustest ja võitnud hulga auhindu. Kindlateks traditsioonideks on saanud jõulu- ja kevadkontsert. Samuti ootab lauljaid ees mitmeid esinemisi Elva linna ja valla sündmustel ning teistel üritustel. Kui kõikidest laululastest ei saagi lauljaid, siis head inimesed kasvavad neist kindlasti.

Laulustuudios õpetavad

Livia Kuuskvere
Kelly Vask

Sul on küsimusi laulustuudio kohta? Kirjuta huvikool@elva.ee

Lastering AB

Eesmärk: laste tunnete, loovuse, mõtlemise; tähelepanu- ja kuulamisoskuse arendamine.

Sihtrühm: lapsed vanuses 2- 6 aastat. Rühma suurus kuni 12 last.

Kus ja millal? Elva Huviala – ja Koolituskeskuse II korruse õppeklass.

Lapsed vanuses 2- 6 aastat kohtuvad  2 korda nädalas.

TEISIPÄEVAL kell 10.00- 12.00
NELJAPÄEVAL kell 10.00- 12.00

Rühma juhendavad Ave Kalmus ja  Irina Radionova.

Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme?

Lugude kuulamisega; vaatlemise, uurimise ja avastamisega toas või õues;
erinevate käeliste tegevustega; laulmise ja mängulise liikumisega.

Sul on küsimusi Lastering AB kohta? Võta ühendust juhendajaga Ave Kalmus.

Näitering

Eesmärk: arendada noortes esinemisjulgust, keskendumis- ja eneseväljendusoskust ning analüüsi- ja empaatiavõimet. Põhirõhk on iga noore isiklikul arengul ning see läbi toimub ka grupi areng. Pöörame tähelepanu näitlejameisterlikkuse arendamisele, oma hääle kasutamisele ning õpime keha kui terviku kasutamist laval. Näiteringi laiemaks eesmärgiks on välja tulla vähemalt ühe etendusega jõuludeks.

Sihtrühm: 9-17-aastased noored.

Kus ja millal? Elva LendTeatris (Pikk 73).  Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Olulised märksõnad näiteringi kohta on järgmised: näitlejameisterlikkus, nukuteater, improteater, sõnakunst, lavaline liikumine, loov eneseväljendus, loovkirjutamine, dramatiseering.

Muusikalilaager “Ameerika” 2019

Laager  Lennuga teatrisse 2018 lavaline liikumine-Emili Külaots

2017. aasta suvises laagris valmis lühietendus  Tüdrukud/poisid on nõmedad

Sul on küsimusi näiteringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Kaidi Koppel

Loovus- ja fotoring

Eesmärk: Võimaldab vaba eneseväljendust, avaldada oma fantaasiat ja emotsioone läbi kunstiliste tegevuste.

Arendada käelist osavust ning harjutada keskendumisvõimet loomingulises protsessis.

Arendab laste võimet näha kunsti vabas looduses.

Sihtrühm:  Lapsed vanuses 7 – 13

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Loovus- ja fotoringis saab õpilane osa mitmekülgsetest kunsti- ja meisterdamistehnikatest.

Maalimisel ja joonistamisel kasutame guaššvärve, vesivärve, õlipastelle jne. Proovime erinevaid tehnikaid.

Meisterdamisel kasutame nii looduslikke vahendeid (kive, lehed, kõrred, pulgad jne). Samuti pappi, värvilist,-siidi, – krepp-paberit jne.

Meisterdame helkureid, võtmehoidjaid jne.

Voolimisel kasutame voolimismassi ning plastiliini.

Õpime samuti fotograafia algteadmisi. Enda ümber ja jalutuskäikudel looduses õpime märkama värve, kompositsioone, mustreid, peegeldusi ning neid jäädvustama.

Fotograafias õpime esmalt tundma oma telefoni, kaamera seadeid, kasutama valgust vastavalt oludele, fokusseerima objektidele. Läheneme pildistatavatele objektidele eri nurga alt, õpime märkama erinevaid kompositsioone.

Loome ka erinevatest objektidest ( taimed, näiteks puuviljad jne ) erinevaid kompositsioone ja pildistame neid ruumis.

Omandame teadmisi lähifotograafias (piisad, vihmapärlid, kunstlikult tekitatud piisad, veemullid jne).

Kasutame fotograafias ka abivahendina klaaskuuli (lensball) läbi mille saab maastikust, ümbrusest põneva  pööratud kujutise.

Sul on küsimusi loovus- ja fotoringi kohta? Võta ühendust: juhendaja Külliki Veigel

RN Stuudio

RN Stuudio on Elva Huviala- ja Koolituskeskuse üks kõige populaarsemaid huviringe. Stuudio alustas oma tegevust 1995. aastal Tartus ja alates 2006. aastast tegutseb see Elvas. Juhendajateks on Merit Täht, Mari-Liis Kurvits ja Christopher Meier. Lisaks tavapärastele tantsutundidele osalevad RN Stuudio tantsijad ka paljudel võistlustel ja festivalidel nii Eestis kui ka väljaspool, kus oleme oma armast männilinna suurepäraselt esindanud. Iga hooaja lõpus korraldab stuudio meeleoluka kevadkontserdi, mis on kokkuvõte hooaja etteastetest.

Eesmärk: pakkuda lastele ja noortele aktiivset vaba aja sisustamise võimalust, arendada nende kehalist liikumist läbi erinevate tantsustiilide (tänavatants, showtants, rock’n’roll, ladina rütmid jne), parandada ja tugevdada füüsist ja õpetada tunnetama erinevaid rütme. Motivatsiooniks pakume tantsijatele võimalust osaleda mainekatel võistlustel ja arendada end professionaalsel tasemel.

Sihtrühm:

  • 1–12. klass – Elva Huviala- ja Koolituskeskuse õpilaste nimekirjas,
  • eelkooliealised (4-6 aastased) ja täiskasvanud kuuluvad MTÜ Tantsu- ja Spordiklubi RN Stuudio alla. Täpsem info: rnstuudio@gmail.com

 

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse saalis ja Elva Spordihoone aeroobikasaalis.

Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Leia RN Stuudio ka Facebookist

Vaata meie tulemusi siit

Sul on küsimusi RN Stuudios toimuvate treeningute kohta? Võta ühendust juhendajatega  Merit Täht,  Mari-Liis Kurvits või   Christopher Meier


 

 

 

 

Täiskasvanute keraamikaring

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Samuti on saviga tegelemine teraapiline. Erinevaid tehnikaid omandades valmivad isikupärased vormid, mis kõrgkuumusahjus valmis küpsetatakse. Võimalusi on palju ning kindlasti peituvad kõige põnevamad ideed Sinus eneses. Anname neile vormi!

Eesmärk: savist esemete erinevates tehnikates vormimise ja kujundamise oskuste omandamine. Viimistluse olulisuse tunnetamine. Ringi moto: Mul on savi!

Sihtrühm: täiskasvanud.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Omandame erinevad viisid savieseme vormimiseks ja loovaks isikupäraseks kujundamiseks. Võimalusi osavuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks on palju!

Sul on küsimusi täiskasvanute keraamikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Mare Tani

Vaata täiskasvanute loomingut

<strong>Täiskasvanute keraamikaring</strong> Täiskasvanute keraamikaring

Teadus/tehnikaring

Mis on seib ja mis on polt?
Mida tilgub auto alt?
Kuidas patareis on vool?
Teada saada on mul soov!

Hei-hopsti kõik väikesed muterdajad! Kindlasti oled sa vahel mõistatanud, kuidas üks või teine asi töötab. Samuti tahad sa teada, mis on erinevate mehhanismide sees. Tehnikaringis vaatamegi, mis on nii-öelda „karul kõhus”, võtame lahti ja paneme kokku ning kui juppe üle jääb, meisterdame nendest midagi põnevat.

Eesmärk: laste mõtlemise, loovuse ja erinevate tööriistade käsitlemise oskuse arendamine. Ringi moto on: „Tehnika – see on ju imelihtne!”

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub üks kord nädalas. Rühma suurus kuni 8 last. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Uurime, kruvime, naelutame, meisterdame.

Sul on küsimusi tehnikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Hanna Laius

 

Trummiring

Eesmärk: muusikalise eelhariduse omandamine, arvestades õpilase individuaalseid võimeid, eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust; löökpillimängu põhialuste omandamine; muusikahuvi tekitamine, selle hoidmine ja süvendamine; analüüsimisoskuse ja muusikalise maitse arendamine; iseseisva töö oskuste kujundamine; loovuse arendamine; rütmitunde, astmetaju, muusikalise mälu, fraseerimise arendamine; muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine tulenevalt löökpillide tehnilistest võimalustest; isikupärase väljendusstiili kujundamine; koosmusitseerimise ja improviseerimisoskuse arendamine.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Trummiringis keskendume eelkõige õpilase mitmekülgsele arengule. See hõlmab soliidse mängutehnika omandamist, mis on pillimängus edasiarenemise ning loovama, rikkalikuma eneseväljenduse vundamendiks. Ökonoomse kehaasendi ja efektiivsete löögitehnikate omandamiseks kasutame erinevaid tehnilisi harjutusi (paradiddle, flam, drag jne). Samuti õpime tundma erinevaid rütmimustreid ning loovalt neid oma “sõnavarana” kasutama. Tegeleme põhiliste trummibiitidega ning soovi korral peatume just selle stiili juures, mis õpilases kõige rohkem huvi äratab. Lisaks kiikame ka käsitrummide maailma.

Sul on küsimusi trummiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Tõnis Kirsipu

 


Vaata lisaks: