Huviringid

AnimatsiooniringBeebikoolDigikunstiringKandleõpetusKitarriõpetusKlaveriõpetus Suzuki meetodilKokandusringKunstiringKäsitöö-meisterdamisringLaste ja noorte keraamikaringLaste lauluringLaulustuudioLastering 'Lepatriinu'NäiteringLoovusringRN StuudioTäiskasvanute keraamikaringTeadus/tehnikaringTrummiring

Animatsiooniring

Animatsiooniringis saab õpilane ühendada enda huvi kunsti, animatsiooni ja tehniliste vahendite (kaamera, arvuti jms) vastu. Ring keskendub suures osas klassikalisele stopp-kaader animatsioonile (kaader kaadri haaval pildistatud animatsioon), mis annab võimaluse teha ise multikaid mõtte- ja käteosavuse abil.

Eesmärk: arendada nii loovust ja kunstilisi oskusi (meisterdamine, joonistamine jne) kui ka kaamera, arvuti ja diktofoni jt vahendite kasutamise oskust. Loomulikult arendab ring ka keskendumisvõimet ja tööle pühendumist, sest multika tegemisel on sellised oskused väga vajalikud. Ringis antakse õpilasele võimalus proovida võimalikult suurel hulgal erinevaid animatsiooni loomise võimalusi.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis.  Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tegeleme erinevate stopp-kaader animatsioonitehnikatega: lame- ja ümarnuku animatsioon, plastiliinianimatsioon, joonisfilm, legoanimatsioon, inimese ja objektide animeerimine jne. Ülevaatlikult proovime ka arvutianimatsioonide loomist. Õpe toimub läbi erinevate tehnikate katsetamise lühemate ja pikemate projektidena kas iseseisvalt või grupitööna.

Animatsiooniring Elva

Sul on küsimusi animatsiooniringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Meeta Eliise Veigel

Beebikool

Eesmärk: lapse vaimse, emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine läbi muusika, liikumise ja käelise tegevuse.

Sihtrühm: beebid vanuses 3 kuud kuni 2 aastat, rühma suurus kuni 10 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse saalis. Kuna lapsed on erinevas vanuses, viiakse tegevused läbi eakohaselt. Beebikooli tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades. Sobiv vanuserühm vali tunniplaanist.

Millega tegeleme? Tunnis kuulame muusikat, tantsime, liigume muusika saatel. Teeme harjutusi võimlemispallil. Vanuses 1+ lastega arendame käelist tegevust, laseme lastel proovida erinevaid vahendeid (näpuvärve, voolimismasse, liiva, savi jms). Laps saab sõbraks ka pliiatsite ja pintsliga. Teeme erinevaid harjutusi peenmotoorika arendamiseks. Lapsed õpivad olema kollektiivis ja kohanema teistega, mis toetab sotsiaalset arengut. Lapsevanemad saavad juurde oskusi lapse igakülgseks arendamiseks, kuna kõikidesse tegevustesse on kaasatud ka lapsevanemad. Koos peredega tähistame isadepäeva, jõule ja kindlasti ka emadepäeva. Aeg-ajalt teeme laste töödest ka näitusi.

Sul on küsimusi beebikooli kohta? Võta ühendust juhendajaga  Irina Radionova


Digikunstiring

Digikunst on aina levinum asi meie tehnoloogia- ja kunstimaailmas. Digikunstis saab laps oma loovust väljendada just sel viisil ning õppida samal ajal veel paremini tundma ka arvutit ning pilditöötlus- ja joonistusprogramme. Kui noorel on loovust ja kunstihuvi ning ta on huvitatud arvutitest, saab ta digikunstiringis panna proovile oma fantaasia ja graafikalauaga töötamise.

Eesmärk: arendada loovust ja loomingulisust läbi praktiliste kunstiülesannete ning integreerida digikunstiring animatsiooniringiga.

Sihtrühm: lastele alates 9. eluaastast. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub kaks korda nädalas. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? Õpime tundma arvutigraafika liike, programmides esinevaid mõisteid ja nimetusi nii eesti kui ka inglise keeles. Õpime arvutiga töötamisel käituma tervist säästvalt. Digikunstiringis toimub kujundusalane tarkvaraõpe: õpetame selgeks  pikselgraafika põhifunktsioonid, tööriistad, seaded ja tööloogika.

Sul on küsimusi digikunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Johanna Mägi

 

Kandleõpetus

Eesmärk: propageerida laste ja täiskasvanute seas üht vanimat eesti rahvapilli: 6- ja 7-keelset D-duuris või G-duuris väikekannelt. Pakkuda muusikalisi elamusi neile, kes lisaks laulmisele on väga huvitatud rahvamuusikast ja soovivad tegeleda pillimänguga, õppida väikekannelt, viiskannelt ja võimalusel teisi eesti rahvamuusikapille mängima.

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast ja täiskasvanud. Kandleõppesse astumisel eeldame, et ringi valitud õpilane või täiskasvanu tegeleb kandleõppega õppeaasta lõpuni. Kandleringis osalejad esinevad erinevatel üritustel, kontserditel ning suvel soovi korral pillilaagrites. Kandleõppest huvitatud laps või täiskasvanu on motiveeritud tegelema rahvamuusikaga, tal on huvi kandlemängu vastu ja eeldusi lauluoskuse, musikaalsuse ja rütmitunnetuse arendamiseks.

Kus ja millal? Kandleringi tunnid toimuvad kokkuleppel kas Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoones muusikaklassis nr 408 või Elva Huviala- ja Koolituskeskuses Pikk tn 8 lauluklassis I korrusel. Info tundide toimumise kohta saab ringi juhendajalt.

Millega tegeleme? Tutvume pilli ehituse ja ajalooga, tegeleme erinevate astmete kolmkõladega, omandame väikekandlel katmis-, sõrmitsemis- ja segatehnikas mängutehnika ning lihtsamate võtetega laulude saatmise. Õppeaasta lõpuks omandame mängutehniliselt keerukamate kandlelugude mängimise. Lisaks väikekandlele õpime mängima viisikandleid. Kandlering toetab samuti omaloominguga tegelemist.

14.01.2020 Kontsert Kandleviiside lummuses

1.okt.2018  Rahvusvahelisel Muusikpäeval toimunud kandlekontserti video

Sul on küsimusi kandleõpetuse kohta? Võta ühendust juhendajaga  Ehtel Kuldvere-Vent

Kitarriõpetus

Eesmärk: omandada kitarril musitseerimiseks vajalikud tehnilised ja muusikalised oskused.

Sihtrühm: alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Kitarriring toimub Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Kitarriringis keskendume rütmika, muusikalise kuulmise, muusikalise mälu, kujutlus- ja improvisatsioonivõime ning kitarri üldise tunnetamise arendamisele. Kitarriringis ei toetuta üksnes ühele
žanrile, vaid muusikalisele mitmekülgsusele. Huviringi õpilased saavad teadma ning õpivad rakendama varieeruvate stiilide omapärasid ning tehnikaid. Kitarriõpe toimub õpilase võimetest ja huvidest lähtuvalt. Lisaks kohustuslikele ja vahel ka mõnevõrra keerulistele harjutustele saab iga õpilane lugude ja stiilide valikul kaasa rääkida. Ringi õpilased osalevad aktiivselt linnaüritustel.

Sul on küsimusi kitarriringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Kristjan Luik

Klaveriõpetus Suzuki meetodil

Eesmärk: laste musikaalsuse, klaverimängu oskuse ja isiksuse arendamine. Ringi motoks on talendi kasvatamine emakeele meetodil. Lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed suudavad pilli mängida.

Sihtrühm: alustamisel on lapse vanus soovituslikult 3-6 eluaastat. Laps osaleb tundides koos lapsevanemaga.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Tunnid toimuvad kokkuleppel. Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas, lisandub vähemalt üks grupitund kuus.

Millega tegeleme? Äratame huvi muusika ja pillimängu vastu. Arendame klaverimängu oskuseid nii solistina kui ka koos teistega. Kasvatame väärikat ja teistega arvestavat isiksust. Kujundame eesmärgipäraseid ja distsiplineeritud harjutamisoskusi. Võimaldame musitseerimisrõõmu ja arendame esinemisjulgust. Korraldame ka kontserte.

Lähtudes põhimõttest, et iga laps on võimeline pillimängu õppima, võetakse lapsed vastu katseteta. Lapse õpingute alustamise eelduseks on, et lapsevanem on eelnevalt läbinud sissejuhatava kursuse (8 tundi), kus tutvustatakse Suzuki meetodi põhimõtteid ja filosoofiat ning omandatakse esimesed mänguvõtted ja palad. Enne õppima asumist kuulavad lapsed palasid CD-lt ning osalevad koos lapsevanemaga vaatlejatena teiste laste tundides.

Sul on küsimusi klaveriõpetuse kohta Suzuki meetodil? Võta ühendust juhendajaga  Tuuli Vaher

Kokandusring

Eesmärk: õpetada lastele omavahelist koostööd ja tervislike toiduvalikute tegemist. Igas tunnis valmib väike või suurem roog, mis hiljem üheskoos ära süüakse. Ringis tehakse läbi kõik söögivalmistamise protsessid alates retsepti lugemisest ja lõpetades nõudepesu ja köögi koristamisega.

Sihtrühm: lapsed vanuses 7-16 eluaastat. Rühma suurus kuni 8 last.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, II korruse köögis. Ring toimub üks kord nädalas. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Põhirõhk on loomulikult kokkamisel – teeme maitsvaid toite ja degusteerime neid. Ringis õpib laps käitumiskultuuri aluseid, kuidas kodus ja väljaspool viisakalt erinevates olukordades toime tulla. Saab teadmisi lauakommetest, toiduvalmistamisest, kodukorrastamisest, rahvatraditsioonidest. Õpib rahvakalendri tähtpäevadega seotud tavasid, toite ja keskkonna tarkusi. Ringi tegevusse kaasame aeg-ajalt ka vanemaid, vanavanemaid ja külalisi.

Sul on küsimusi kokandusringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Irina Radionova

Kunstiring

Kunstiringis saab õpilane sõbraks erinevate kunstitehnikatega ning arendab läbi loomingu visuaalset eneseväljendusoskust.

Eesmärk: lapse loomingulise mõtlemise ja käteosavuse arendamine. Eelkõige on tähtis lapse loovuse ja loomevabaduse julgustamine. Eesmärgiks on suunata vaatlema ja kujutama enda ümbrust, loodust, elusolendeid, esemeid jms, kui ka arendada samal ajal lapse fantaasiat ja värvimeelt.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis.  Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Tundides keskendume kõige enam maalimisele ja joonistamisele, kuid maalida annab ju erinevatele materjalidele – kangale, siidile, klaasile jne. Vahelduse mõttes tegeleme loomulikult meisterdamise, voolimise, erinevate graafikatehnikate ja muu põnevaga.

Sul on küsimusi kunstiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Meeta Eliise Veigel

Galerii

<strong>Linoollõiked</strong> Linoollõiked <strong>Vildist tegelased</strong> Vildist tegelased <strong>Kuivnõel</strong> Kuivnõel

Käsitöö-meisterdamisring

Loov näputöö käsitööhuvilistele õpilastele!

Eesmärk: Arendada loovust ja huvi loomingulise eneseväljenduse vastu. Käsitöö ja meisterdamine arendavad praktilist mõtlemist, loovust, käelise tegevuse arengut ja eneseanalüüsi võimet ning õpetavad hindama meie rahvakunsti pärandit. Mitmeid käsitööliike ühendades kujuneb avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Ringi moto on: oleme osavad, leidlikud, omanäolised ja meil on huvitav!

Sihtrühm: Kooliealised näputööhuvilised.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame osavust. Valmistame huvitavates tehnikates erinevatest materjalidest põnevaid esemeid. Õpime nägema uusi asju ja materjale enda ümber.

Sul on küsimusi käsitöö-meisterdamisringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Mare Tani

Laste ja noorte keraamikaring

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Samuti on saviga tegelemine teraapiline. Erinevaid tehnikaid omandades valmivad isikupärased vormid, mis kõrgkuumusahjus valmis küpsetatakse. Võimalusi on palju ning kindlasti peituvad kõige põnevamad ideed Sinus eneses. Anname neile vormi!

Eesmärk:  savist esemete erinevates tehnikates vormimise ja kujundamise oskuste omandamine. Viimistluse olulisuse tunnetamine. Ringi moto: Mul on savi!

Sihtrühm: kooliealised keraamikahuvilised.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Tunnid toimuvad erinevates rühmades. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Omandame erinevad viisid savieseme vormimiseks ja loovaks isikupäraseks kujundamiseks. Võimalusi osavuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks on palju!

Sul on küsimusi laste ja noorte keraamikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Mare Tani

Laste lauluring

Lauluring on mõnus ja turvaline koht lapsel panna proovile oma lauluoskus ja seda arendada. Laulmine on ka mõnus tegevus lapsele vabaaja veetmiseks!

Eesmärk: õpetada ja suunata last õigele hingamisele laulmisel, arendada lauluhäält, ning selget intonatsiooni ja diktsiooni, arendada laulringi lastes ansamblitunnetust.

Sihtrühm: poisid ja tüdrukud alates 4. eluaastast kuni kooliminekuni.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Teeme hingamisharjutusi, kuna õige hingamine on ilusa laulu aluseks. Hääleharjutustega areneb lapse hääl: puhtus, intonatsioon, kõlavus. Artikulatsiooniharjutused parandavad diktsiooni, aitavad lapsi, kellel võib mõne häälikuga raskuski olla. Teeme tööd lauludega – õpime mõistma teksti sisu ning meloodiat, esitame laulu ilmekalt nii miimika kui ka fraaside kujundamise ja dünaamika abil. Lastepärasust lisavad laulumängud, mida mängitakse laulude harjutamise vahel. Õppetöösse kuulub ka lastepillidel mängimine.

Sul on küsimusi laste lauluringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Gerli Jõgi

Laulustuudio

Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised lapsed ja noored, kes omavad eeldusi soolo- ja ansamblilauluks.

Eesmärk: õpilase vokaaltehnilise osavuse arendamine ning erinevate laulmis- ja hingamistehnikate tundma õppimine ja praktiseerimine. Diktsiooni, improviseerimis- ja fraseerimisoskuse arendamine läbi erinevate muusikastiilide õpilase individuaalsete võimete kohaselt. Muusikalise maitse ja silmaringi avardamine läbi mitmekesise repertuaari. Õpilase eneseanalüüsioskuse välja töötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.

Sihtrühm: soololaulust huvitatud lapsed ja noored.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Arendame häält spetsiaalsete hääleharjutustega. Leiame üles hääle erinevad kõlad ja kasutame neid. Repertuaari valik toimub vastavalt õpilase soovidele, võimetele ja eale. Õpime tajuma interpretatsiooni võimalusi: fraseering, intonatsioon, dünaamika, rütmika, teksti analüüs jne. Õpime tundma mitmehäälse laulmise ja taustvokaali esitamise põhimõtteid. Kujundame isikupärase repertuaari ja stiili. Töötame live-mikrofoni käsitlemisega ning mugava lavalise oleku saavutamisega. Koostöös õpetajaga saavad õpilased kasutada äsja soetatud stuudiotehnikat, millega oma lemmiklugusid ka salvestada.

Laulustuudio õpilased on võtnud väga edukalt osa nii maakondlikelt, vabariiklikelt kui ka rahvusvahelistelt lauluvõistlustelt ja võitnud hulga auhindu. Kindlateks traditsioonideks on saanud jõulu- ja kevadkontsert. Samuti ootab lauljaid ees mitmeid esinemisi Elva linna ja valla sündmustel ning teistel üritustel. Kui kõikidest laululastest ei saagi lauljaid, siis head inimesed kasvavad neist kindlasti.

Laulustuudios õpetavad

Livia Kuuskvere
Kelly Vask

Sul on küsimusi laulustuudio kohta? Kirjuta huvikool@elva.ee

Lastering ‘Lepatriinu’

Eesmärk: laste tunnete, loovuse ja mõtlemise, tähelepanu- ja kuulamisoskuse arendamine.

Sihtrühm: a) mudilased vanuses 2,5- 6 eluaastat;
b) lapsed vanuses 6- 7 eluaastat/ eelkool kodustele lastele; kohtade  olemasolul ka lasteaia lastele.

Kus ja millal?  Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse Lepatriinu klassis.Rühma suurus kuni 8 last.
Mudilased vanuses 2,5- 6 kohtuvad nädalas  2 korda/ T ja N kell 10.00-12.00
Rühma juhendavad Ave Kalmus, Irina Radionova ja Gerli Jõgi

Eelkool  vanuses 6- 7 kohtuvad nädalas  1 kord/
I rühm esmaspäeval kell 9.00- 11.00
II rühm  kolmapäeval kell 9.00- 11.00
III rühm  neljapäeval kell 16.00- 18.00
Rühmi juhendab Ave Kalmus

Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Erinevate käeliste tegevuste; laulmise, loovliikumise, lugude  kuulamise; vaatlemise, uurimise ja avastamisega toas või õues.  Eelkooli rühmades on põhirõhk kooliks ettevalmistusel.

Sul on küsimusi Lepatriinu ringi kohta? Võta ühendust juhendajaga Ave Kalmus.

Näitering

Eesmärk: arendada noortes esinemisjulgust, keskendumis- ja eneseväljendusoskust ning analüüsi- ja empaatiavõimet. Põhirõhk on iga noore isiklikul arengul ning see läbi toimub ka grupi areng. Pöörame tähelepanu näitlejameisterlikkuse arendamisele, oma hääle kasutamisele ning õpime keha kui terviku kasutamist laval. Näiteringi laiemaks eesmärgiks on välja tulla vähemalt kahe etendusega: üks jõuludeks ja teine kevadeks.

Sihtrühm: 7-15-aastased noored. Näiteringi nooremas rühmas on noored vanuses kuni 10 eluaastat, vanemas rühmas noored vanuses 11-15 eluaastat.

Kus ja millal? Elva LendTeatris (Pikk 73). Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kl 15.00 LendTeatri majas. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Olulised märksõnad näiteringi kohta on järgmised: näitlejameisterlikkus, nukuteater, improteater, sõnakunst, lavaline liikumine, loov eneseväljendus, loovkirjutamine, dramatiseering.

2017. aasta suvises laagris valmis lühietendus  Tüdrukud/poisid on nõmedad

Laager  Lennuga teatrisse 2018 lavaline liikumine-Emili Külaots

Sul on küsimusi näiteringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Kaidi Koppel

Loovusring

Eesmärk: Võimaldab vaba eneseväljendust, avaldada oma fantaasiat ja emotsioone läbi kunstiliste tegevuste.

Arendada käelist osavust ning harjutada keskendumisvõimet loomingulises protsessis.

Arendab laste võimet näha kunsti vabas looduses.

Sihtrühm:  Lapsed vanuses 7 – 13

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Loovusringis saab õpilane osa mitmekülgsetest kunsti- ja meisterdamistehnikatest.

Maalimisel ja joonistamisel kasutame guaššvärve, vesivärve, õlipastelle jne. Proovime erinevaid tehnikaid.

Meisterdamisel kasutame nii looduslikke vahendeid (kive, lehed, kõrred, pulgad jne). Samuti pappi, värvilist,-siidi, – krepp-paberit jne.

Meisterdame helkureid, võtmehoidjaid jne.

Voolimisel kasutame voolimismassi ning plastiliini.

Õpime samuti fotograafia algteadmisi. Enda ümber ja jalutuskäikudel looduses õpime märkama värve, kompositsioone, mustreid, peegeldusi ning neid jäädvustama.

Sul on küsimusi loovusringi kohta? Võta ühendust: juhendaja Külliki Veigel

RN Stuudio

Elva tantsustuudio RN alustas tegevust aastal 2006 ning on olnud huvikoolis läbi aegade üks kõige populaarseimaid huviringe. RN Stuudio osaleb alates 2011. aastast EDO (Estonian Dance Organization, kes omakorda kuulub IDO -International Dance Organization´i alla) võistlustel ning on selle organisatsiooni liige. Oma etteastete ja esinemistega erinevates Eestimaa paikades ning võistlustega on RN Stuudio valmistanud palju rõõmu ning saavutanud rohkelt poodiumikohti. Iga hooaja lõpus korraldab stuudio kontserdi, mis on kokkuvõte hooaja etteastetest.

Eesmärk: arendada laste ja noorte kehalist liikumist, parandada ja tugevdada füüsist, õpetada tunnetama erinevaid rütme, anda lastele ja noortele võimalus võistelda mainekatel võistlusel ning arendada ennast edasi professionaalsel tasemel. RN Stuudio üks eesmärke on samuti pakkuda Eestis ja ka mujal maailmas tugevat tantsulist konkurentsi.

Sihtrühm: alates 5. eluaastast.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse II korruse saalis. Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme? RN Stuudio põhiliseks tantsustiiliks on hip-hop, kuid tantsijate professionaalseks arendamiseks on treeningkavas ka klassikalise tantsu põhialused ning samuti showtants, rock`n`roll, ladina rütmid, house jne. Alates hooajast 2013/2014 saab RN Stuudios tegeleda ka profesionaalsel tasemel disco dance’ga.

Leia RN Stuudio ka Facebookist

Sul on küsimusi RN Stuudios toimuvate treeningute kohta? Võta ühendust juhendajatega  Merit Täht või Mari-Liis Kurvits


VIDEO 2

 VIDEO 3

Täiskasvanute keraamikaring

Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Samuti on saviga tegelemine teraapiline. Erinevaid tehnikaid omandades valmivad isikupärased vormid, mis kõrgkuumusahjus valmis küpsetatakse. Võimalusi on palju ning kindlasti peituvad kõige põnevamad ideed Sinus eneses. Anname neile vormi!

Eesmärk: savist esemete erinevates tehnikates vormimise ja kujundamise oskuste omandamine. Viimistluse olulisuse tunnetamine. Ringi moto: Mul on savi!

Sihtrühm: täiskasvanud.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Omandame erinevad viisid savieseme vormimiseks ja loovaks isikupäraseks kujundamiseks. Võimalusi osavuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks on palju!

Sul on küsimusi täiskasvanute keraamikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Mare Tani

Vaata täiskasvanute loomingut

<strong>Täiskasvanute keraamikaring</strong> Täiskasvanute keraamikaring

Teadus/tehnikaring

Mis on seib ja mis on polt?
Mida tilgub auto alt?
Kuidas patareis on vool?
Teada saada on mul soov!

Hei-hopsti kõik väikesed muterdajad! Kindlasti oled sa vahel mõistatanud, kuidas üks või teine asi töötab. Samuti tahad sa teada, mis on erinevate mehhanismide sees. Tehnikaringis vaatamegi, mis on nii-öelda „karul kõhus”, võtame lahti ja paneme kokku ning kui juppe üle jääb, meisterdame nendest midagi põnevat.

Eesmärk: laste mõtlemise, loovuse ja erinevate tööriistade käsitlemise oskuse arendamine. Ringi moto on: „Tehnika – see on ju imelihtne!”

Sihtrühm: lapsed alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva Huviala- ja Koolituskeskuse I korruse õppeklassis. Ring toimub üks kord nädalas. Rühma suurus kuni 8 last. Vaata tunniplaani.

Millega tegeleme? Uurime, kruvime, naelutame, meisterdame.

Sul on küsimusi tehnikaringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Hanna Laius

Trummiring

Eesmärk: muusikalise eelhariduse omandamine, arvestades õpilase individuaalseid võimeid, eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust; löökpillimängu põhialuste omandamine; muusikahuvi tekitamine, selle hoidmine ja süvendamine; analüüsimisoskuse ja muusikalise maitse arendamine; iseseisva töö oskuste kujundamine; loovuse arendamine; rütmitunde, astmetaju, muusikalise mälu, fraseerimise arendamine; muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine tulenevalt löökpillide tehnilistest võimalustest; isikupärase väljendusstiili kujundamine; koosmusitseerimise ja improviseerimisoskuse arendamine.

Sihtrühm: lastele alates 7. eluaastast.

Kus ja millal? Elva kultuurikeskuse bändiruumis (Kesk 30). Vaata ka tunniplaani.

Millega tegeleme? Trummiringis keskendume eelkõige õpilase mitmekülgsele arengule. See hõlmab soliidse mängutehnika omandamist, mis on pillimängus edasiarenemise ning loovama, rikkalikuma eneseväljenduse vundamendiks. Ökonoomse kehaasendi ja efektiivsete löögitehnikate omandamiseks kasutame erinevaid tehnilisi harjutusi (paradiddle, flam, drag jne). Samuti õpime tundma erinevaid rütmimustreid ning loovalt neid oma “sõnavarana” kasutama. Tegeleme põhiliste trummibiitidega ning soovi korral peatume just selle stiili juures, mis õpilases kõige rohkem huvi äratab. Lisaks kiikame ka käsitrummide maailma.

Sul on küsimusi trummiringi kohta? Võta ühendust juhendajaga  Tõnis Kirsipu

 


Vaata lisaks: